Admissions

  Please fill this form completely / सबै विवरणहरु भर्नु होला


  Personal Info / व्यक्तिगत विवरण
  Student’s Full Name (विद्यार्थीको पूरा नाम) *:
  Father’s Full Name (बुबाको पूरा नाम) *:
  Mother’s Full Name (आमाको पूरा नाम) *:
  Permanent Address (स्थायी ठेगाना) *:
  Present Address (हालको ठेगाना) *:
  Religion (धर्म) *:
  Gender (लिङ्ग) *:
  Date of Birth (जन्म मिति) *:
  Nationality (नागरिकता) *:
  P/P Photo (पासपोर्ट साइजको फोटो) *:
  Birth Certificate (जन्म दर्ता प्रमाण पत्र) :
  Education Info / शैक्षिक विवरण
  Marksheet (मार्कसिट) :
  Character Certificate (चरित्र प्रमाणपत्र) :
  Last Class Passed (अन्तिम उत्तीर्ण कक्षा) *:
  Previous School (पढेको विद्यालय) *:
  Admission Class (भर्ना खोजिएको कक्षा) *:
  Father’s / Guardian’s Contact Number (बुबाको/अभिभावक सम्पर्क नं‍‌‍‍‌.) *:
  Mother’s / Guardian’s Contact Number (आमाको/अभिभावक सम्पर्क नं‍‌‍‍‌.) :
  Parents Email (ईमेल):
  Additional Info / थप विवरण: